Nende tingimuste väljatöötamine läks meile maksma 67 000 eurot… Iga punkt siin on tulnud teineteise valesti mõistmisest.

Iga selline arusaamatus on meile maksma läinud sadu või tuhandeid eurosid.

Kogemus näitab, et tellijad, kes tutvuvad pakkumise tingimustega, jäävad teenusega rohkem rahule.

1. Üldtingimused

Seaduse kohaselt kõrgtöö peab olema hoolikalt kavandatud ja seda tohib läbi viia ainult teise töötaja juuresolekul, et hädaolukorras oleks võimalik töötaja viivitamatult päästa.  (https://www.riigiteataja.ee/akt/692896 § 124. Köie kasutamine)

See tähendab, et köietöö objektidel on korraga minimaalselt 2 inimest.

Kui objektile saabudes ei ole Tellija süül võimalik töid teostada, rakendatakse kohale tulemise tasu, mis lisandub arvele, hoolimata muudest kokkulepetest.

Pakkumine tuleb kinnitada kirjalikult.
Pakkumise kinnitamisega nõustute selle hinna, sisu, teenuse üldtingimustega ja antud pakkumise eritingimustega.

Tööseisakute ja lisatööde eest arveldatakse vastavalt kulunud ajale.
Tunnitööde ajaarvestus käib iga töötaja kohta eraldi, objektile jõudmisest kuni lahkumiseni 15-minutilise täpsusega, ümardades üles. Tööaja sisse loetakse objektil tehtavad pausid ja meist olenemata seisakud.

Tööd teostatakse: E-R kell 7-19 (muudel aegadel eritariif vastavalt hinnakirjale).

Pakkuja vastutab lõpptulemuse eest ainult siis, kui see on pakkumises/lepingus lahendusena üheselt mõistetavalt kokku lepitud.*

*Näide: Kui Tellija esitab tellimuse sümptomi (näiteks veelekete) peatamiseks ja pakkuja lahendus on võimaliku põhjuse (näiteks aukude) katmine parandusmaterjaliga, siis Pakkuja vastutab juhenditele vastavalt töö teostamise (materjali paigalduse) eest remonditud kohtades. Kui pärast korrektset tööd (aukude katmist) sümptomid jätkuvad, siis põhjuse tuvastamine ja remontimine on uus töö.

Pakkujapoolsed lahendused on tehtud teatud eelduste põhjal, kuid tegelik olukord võib olla erinev ja lahendus ei pruugi probleemi lahendada. Tihti on probleemid raskesti ligipääsetavates kohtades ja tegelik olukord selgub:
a) inspektsiooni käigus
b) töö käigus
c) pärast pindade avamist, puhastamist, mõõtmist ja testimist

MÕISTED
Tööseisak – kui meist olenemata põhjustel (välja arvatud ilma tõttu) ei saa objektil töid teostada.
Lisatööd – pakkumise mahust välja jäävad tööd. Tellija peab lisatööd eelnevalt kirjalikult taasesitatavas vormis kinnitama.
Väljakutsetasu arvestakse iga töötaja ja iga päeva kohta. Meie pakutav teenus on kõrgendatud riskiga. Turvaliseks ja sujuvaks tööks objektil on vaja teha mitmeid ettevalmistusi ja järeltegevusi, mis objektil välja ei paista. Väljakutsetasu kompenseerib neid kulusid.
Miinimumarve on summa, millest väiksemat arvet ei esitata. Miinimumarve katab väiksemate tööde puhul kulusid, mida paaritunnise tööga muidu tasa ei teeni. Kalkulatsioonid näitavad, et väiksema summa puhul ei oleks meil majanduslikult mõttekas neid töid teha.
Lisakulud on tööga seotud kulud (näiteks parkimine, rentimine ja vahel ka materjalid), mille mahtu ei ole võimalik ette prognoosida. Need lisanduvad hiljem arvele vastavalt tegelikule kulule.
Transport
– väljaspool Tallinna lisandub transpordi tasu vastavalt pakkumisele.

2. Tasumise kord ja omandiõiguse üleminek

Maksetähtaeg on 7-14 päeva, kui arvel ei ole märgitud teisiti.

Arve maksete mittetähtaegse tasumise korral on Pakkujal õigus nõuda võla sissenõudmiseks tehtavate kulutuste eest hüvitise ehk võlamenetlustasu (sh võlateatiste esitamise tasu) tasumist vastavalt Pakkuja Hinnakirjas sätestatud määra(de)le ja/või Pakkuja poolt kantud tegelike kulutuste hüvitamist.

 • võlateatiste esitamise tasu: 50 eurot,
 • viivist 0,5% päevas maksmata summast,
 • pakkujal õigus kasutada võlgade sissenõudefirma teenuseid, millega kasutamisega seonduvad kulud tasub Tellija,
 • kohtukulud: vastavalt tekkinud kuludele.

Täiendavalt

 • Tellija on teadlik ja nõustub, et maksehäirete esinemisel edastab Pakkuja andmed Tellija kohta (nimi, isikukood, kontaktandmed, võlgnevuse info) Creditinfo Eesti AS-ile ja/või teisele kolmandale isikule võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Creditinfo Eesti AS või teine kolmanda isik avaldab andmed võimaldamaks kolmandatel isikutel hinnata Tellija krediidivõimelisust või kasutada infot muul eesmärgil. Pakkuja järgib andmete edastamisel siseriiklike ja Euroopa Liidu õigusakte.
 • Tellija nõustub tema poolt Pakkuja avaldatud isikuandmete (isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa) edastamisega CREDITINFO EESTI AS-ile ja/või teisele kolmandale isikule võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil aktsiaseltsi CREDITINFO EESTI hallatavas maksehäirete registris. Aktsiaseltsile CREDITINFO EESTI Tellija andmete edastamise õigus tekib, kui Tellijal on täitmata Lepingust tulenev rahaline kohustus.

3. Tööde üleandmine ja omandiõiguse üleminek

Tööde valmimise päevast kuni 48h on Tellijal aega töö üle vaadata ja esitada pretensioonid, pärast mida loetakse töö vastuvõetuks.

Pakkujal on omandireservatsioon müüdud teenusele ja kaubale ehk omandiõiguse säilitamine kuni müüdud kauba eest kokkulepitud ostuhinna saamiseni (tagatis müüjale).
See tähendab, et omandiõigus objektil tehtud töödele läheb üle töövõtjalt tellijale pärast töö vastuvõtmist ning tööde eest tasumist.

4. Loobumine

Juhul, kui Tellija loobub lepingust/tellimusest ja töövõtja ei olnud süüdi lepingu rikkumises, siis lisaks tasule juba tehtud töö eest on Tellija kohustatud tasuma töövõtjale ka materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel ehitustöös kasutatud, 30 päeva jooksul pärast üleandmist Tellijale. Pakkujal on õigus nõuda juba kinnitatud ja planeeritud tööde tühistamise eest leppetrahvi.

Kui tööd peatuvad 30 tööpäevaks või kauemaks, on Pakkujal õigus esitada arve faktiliselt tehtud tööde, materjalide, konstruktsioonide ja seadmete eest, mis on tellitud, aga mida pole veel kasutatud.

Pakkujal on õigus ilma trahvita pakkumine tagasi võtta, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5. Pakkuja õigused ja kohustused

Pakkuja tagab, et objektil on väljaõppega spetsialist(id) ja järgitakse (kõrgtööde) ohutusnõudeid.
Pakkuja poolt on kõik tööga seotud isikukaitsevahendid.
Pakkuja vastutab, et materjalide paigaldus toimub vastavalt Tootja või Tellija poolsetele paigaldusjuhenditele.

Pakkuja õigused:

 • Objekti ja töid kajastada turundusmaterjalides
 • Töid üle anda osade kaupa
 • Peatada töö, kui töö jätkamine ohustab kellegi tervist või vara
 • Peatada töö, kui Tellija viivatab töö vastu võtmise või arve tasumisega 
 • Pakkujal on omandireservatsioon, st, et omandiõiguse säilib pakkujale kuni müüdud kauba ja teenuse eest kokkulepitud ostuhinna saamiseni
 • Ilmastikust tingitud asjaoludel (vihm, tuul, temperatuur, niiskus, äike) lükkub lepingu täitmise tähtaeg edasi päevade võrra, millal tööd ei saanud teostada.

Pakkuja ei vastuta eelnevalt purunenud või rikutud vara eest.

Pakkuja ei vastuta varalise kahju eest, mis oleks tekkinud asjaolude loomuliku kulgemise teel või olid vältimatud tööde teostamise hetkel.
(Selgitus: Kui näiteks mindi eemaldama asja, mis oli purunemise/allakukkumise ohus ja kahju tekkis selle likvideerimistööde käigus, siis tellijal ei ole õigust kahjunõuet esitada. Kui näiteks mindi eemaldama lund, mis varem või hiljem oleks katuselt ise alla kukkunud, siis Tellijal ei ole õigust kahjunõuet esitada, kui tööde käigus lund alla kukub.)

Tellija vabastab pakkuja täitmise käigus tehtava töö tagajärel põhjustatud võimalike kahjude eest, kui kahjuga seotud ohte ei olnud võimalik ette näha või Tellijalt puudus vastav juhis ohtude vältimiseks.

Pakkuja vastutus ei laiene hoone, rajatise, seadme või selle osa silmnähtavalt või teadaolevalt kehvast seisundist tekkinud kahjude suhtes ning hoolsuskohustuse eiramisega seotud kahjude suhtes (näiteks esmaste kahju ärahoidmise meetmete mitte rakendamine).

6. Tellija kohustused ja vastutus

Tellija kohustus on:

 • Tagada ligipääs ja eemaldada takistused objektile, tööpiirkonnale ja ruumidele
 • Eemaldada asjad (autod, mööbel, tehnika), mis võivad jääda töötsooni või saada kahjustada 
 • Viidata objekti asjaoludele, mis võivad mõjutada töö kvaliteeti või ohutust
 • Hankida töödele vajalikud load ja kanda sellega seonduvad kulud (kui ei ole kokku lepitud teisiti)
 • Kompenseerida tööseisakutes tekkinud kulutused
 • Kahjujuhtumi puhul tasuda omavastutuse osa (v.a. juhul, kui Tellija eelnevalt kirjalikult viitas ohule)
 • Vaadata tööd üle ja esitada pretensioonid 48 h jooksul pärast seda, kui pakkuja on töö teavitanud valminuks

7. Katkestused

Pooled on kokku leppinud, et kui lepingu täitmise käigus on olnud töö katkestamist, siis on tellija muu hulgas kohustatud hüvitama pakkujale töö katkestamise ja taasalustamisega seoses tekkinud kulud. Tellija vabaneb vastutusest ainult sellisel juhul, kui katkestamises oli süüdi töövõtja.

Kui pakkuja on valmis töid teostama ja objektil ei ole töid võimalik teostada:

 1. rakendub tavaline tunnitasu kuni takistuse likvideerimiseni (maksimum 8 tundi päevas);
 2. kui takistuse likvideerimine ei ole samal päeval võimalik, esitakse arve objektil veedetud aja eest (miinimum 4h töötaja kohta) ja lahkutakse objektilt;
 3. kui tööseisak kestab mitu päeva, tuleb Tellijal tasuda seisakuga tekkivad kulud. Meeskonna töötasu miinimum 3 tundi päevas töötaja kohta ja muud jooksvad kulud (majutus, seadmete jms rent).

8. Ilm

Ilmastikust tingitud asjaoludel lükkub lepingu täitmise tähtaeg edasi tööpäevade võrra, millal tööd ei saanud teostada.

Tööks mitte sobivaks ilmastikutingimuseks võib lugeda:

 1. tugev tuul (10+ m/s)
 2. tuule suund, mis raskendab tööd oluliselt või ohustab töötajaid või kolmandate isikute tervist või vara
 3. tugev vihm (5+ mm/h)
 4. äike
 5. ja muud tingimused, mis võivad ohustada töö kvaliteeti, töötajate ja kolmandate isikute tervist või vara.

Töödeks sobiva ja ohutu ilmastiku tingimuse valib töövõtja poolne vastutav objekjuht. Kui objektil osutub ilmastik tööks mitte sobivaks, siis sellest teavitatakse tellijapoolset vastutavat töödejuhti kirjalikult ja ühepoolselt. Sealjuures on töövõtja esindajal õigus teha etteulatuv otsus, tuginedes 48 tunni ilmaprognoosile, kui seda kinnitavad vähemalt kaks usaldusväärset allikat.

9. Garantii

Pakkuja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ja kõrvaldamist, mis on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal.

Garantii kehtib töödele, mis tulenevad ehitusseadusest.
Puhastus-, hooldus- või remonditöödele garantii ei kehti, v.a. juhul, kui see on märgitud pakkumises.
Remonditööde puhul kehtib garantii ainult nendele kohtadele, kus parandusi tehti.

Värvitööde puhul kehtib garantii ainult töövõtja poolt töödeldud (parandatud ja värvitud) pinnale.
Garantii tähendab seda, et antud aja jooksul ei tohi kahjustuste tase ületada 1% pinnast (vastaval Ri 3 tasemele standardi järgi).

Katuse kiirparandustele garantii ei kehti!

10. Lisateenuste hinnakiri

Võtmete toomise-viimise tasu: 25 eurot (Tallinna piires).
Kinnitatud pakkumise (tellimuse) tühistamine: leppetrahv 15% pakkumise kogumaksumusest
Kahjujuhtumi puhul Tellija omavastutus: 150 eurot*
* (v.a. juhul, kui Tellija kirjalikult viitas ohule).

Tunnitöö eritasud: öötöö ja nädalavahetus

 • Nädalavahetustel (L, P ja riiklikud pühad) ning öötööl (kl 22-07) kehtib kahekordne tunnihind

Võlgade sissenõudmine:

 • Arve korduv meeldetuletus: 50 eurot
 • Viivis: 0,5% päevas maksmata summast
 • Võlgade sissenõudefirma teenused või kohtukulud: vastavalt reaalsele kulule

11. Jooksva kulu alusel töö

Tunni- või päevahinnaga tööde puhul arvestakse aega (mehetundi) iga töötaja kohta eraldi. Meeskonna liikmete arv korrutatakse tundide arvuga. Näide A: 2 meest tegid x 3 h tööd = 6 mehetundi. Näide B: 3 meest tegid x 10 tundi tööd = 30 mehetundi.

Aega arvestatakse objektile jõudmisest kuni objektilt lahkumiseni 15-minutilise täpsusega.

Pakkumine on tehtud jooksva kulu alusel.

*Teenus kui protsess tähendab, et meie vastutus on pakkuda turvalist ja juhistele vastavat tööd, kokkulepitud mahus.
Kui kokkulepitud tegevused ei too kliendile soovitud tulemust, siis ümber tegemine või muude lahenduste tegemine on lisatöö.
Lõpptulemuse saavutamiseks võib töö teostamine võtta mitu etappi, kus alustatakse soodsamast lahendusest ja liigutakse kallima lahenduse poole.