Väljaõpe

Töötajatel peab olema kehtiv kutsetunnistus ja erialane väljaõpe. Samuti peavad nad olema teadlikud võimalikest ohtudest ning olulistest päästetoimingutest. Lisaks peab neil olema oskus avastada töö käigus tekkinud tehnilisi vigu. Töötajate puhul on vajalik esitada koolitusdokument, milles kajastuvad läbitud koolitused. Lisaks peab tööandja tagama töötajate pädevuse. Selle tagamiseks tuleb kindla perioodi tagant pakkuda oma töötajatele  koolitusi.

Kooskõlastamine

Kui objektil töötavad mitme ettevõtte töötajad, on oluline nende töö kooskõlastada.  See on vajalik ohtude kõrvaldamiseks või minimeerimiseks.

Kooskõlastamine peab vastama järgmistele nõuetele:

 • töid teostavad pädevad isikud;
 • koostööga on arvestatud juba töö planeerimise etapil;
 • hõlmatud on kõik tööga seotud töötajad;
 • toimub tõhus teabevahetus;
 • koostöö kestab terve tööprotsessi aja.

Märgistamine

Märgistamine on viimane samm, mida tehakse, kui ohtu ei ole võimalik vältida või minimeerida. Märgistamine juhib tähelepanu püsivale ohule. Märgistamise tõhusust suurendatakse kombineerides muid kaitsemeetmeid. Töötajad peavad kasutama ohutuid töövõtteid ning olema ettevaatlikud.

Töövahenditde puhul tuleb tähelepanu pöörata tootja märgistusele (püsiv märgistus seadmel, lubatud maksimaalse koormuse tähis, ohutusmeetmetele osutavad piktogrammid) ning töövahendite kasutamisele (kasutamiseks mitte valmis olevad töövahendid märgistada, kontrollida tootjate juhiseid töövahendite kasutamiseks – maksimaalne koormus jms).

Päästetoimingud

Kõrgustes töötades on oht viga saada.

Järgnevad küsimused aitavad selgitada, kas sinu ettevõttes on õnnetusjuhtumite ohu puhul tegutsemiskava paigas:

 • Kas tulekahju korral on olemas hädaolukorras tegutsemise kord?
 • Kas juurdepääsude ja platvormide, korruste või ülekäikude vahelised liikumisteed võimaldavad töötajatel ähvardava ohu korral kiiresti evakueeruda?
 • Kas töötajad teavad, millise korra järgi nad peavad tegutsema?
 • Kas on olemas häireseade ning kas kõik on teadlikud, kuidas vastav seade töötab?
 • Kas tööobjektil on võimalus ühendust saada hädaabiteenistusega?
 • Kas on olemas esmaabivahendid?
 • Kas on kindlaks määratud, kes vastutab objektil esmaabi eest?
 • Kas töötajad oskavad anda esmaabi?

Ilmastikutingimused

Ilmastikutingimused on eriti olulised välitööde puhul. Soovitatav on ilmastikuolusid jälgida:

 • töövahendite valikul ja paigaldamisel;
 • enne tööpäeva alustamist;
 • juba töö kavandamise etapis kaaluda töötingimuste parandamise võimalusi, et ilmastikutingimustega paremini toime tulla.

Ajutised töötajad

Tööandja peab teavitama ajutisi töötajaid terviseohtudest kui ka töö ohtlikkusest ning korraldama neile vastavaid teemasid käsitleva väljaõppe.

Iga tööülesande tätimise korral on soovitatav võtta ühendust ajutisi töid tegeva ettevõttega ning koostada teabeleht töötamiskoha kohta (kirjeldatud tööga seotud ohud, riskid ja ettevaatusabinõud), varuda aega ajutise töötaja vastuvõtmiseks, nende nõustamiseks ja väljaõpetamiseks ning nende töö tõhususe jälgimiseks.

Tervisenõuded kõrgtöödel

Töötajate tervishoiu ja tööohutusega seotud tervisekontrollimeetmeid tuleb rakendada vastavalt riiklikele õigusaktidele ja/või tavadele. See tähendab, et iga töötaja peab omama võimalust soovi korral oma tervist regulaarsete ajavahemike järel kontrollida.

Soovitused kõrgtöödeks elektripaigaldistes või nende läheduses

Kõrguses töötamisel tuleb sageli teha tööd ja täita tööülesandeid elektripaigaldiste läheduses. Nendeks objektideks on näiteks elektriliinid, trafoalajaamad ning jaotusjaamad, raadio- ja televisioonisaatjad jne. Sageli tuleb tööd teha ka siis, kui paigaldised on elektrivõrku lülitatud, mis tähendab, et tööandja peab kõrgtööde ohu hindamisel arvesse võtma elektrist tulenevat lisaohtu. Tööandja ülesanne on välja selgitada, millised ohutusmeetmed on vaja, kaitseks elektrilöögi ja muude ohtude eest, arvesse võtta ning tagada vastavuse eeskirjadega.

Enne töö alustamist tuleb kindlaks teha, kas tööd tehakse elektripaigaldise sees või läheduses. Töö tegemisel tuleb kasutada isoleeritud ohutusvahendeid, isikukaitsevahendeid, töövahendeid jne. Kui ilmastikutingimused muudavad töötamise ohtlikuks, tuleb see katkestada.

Elektripaigaldiste lähedal tehtavad tööd, mis ei ole elektriga seotud

Arvesse tuleb võtta elektriga seotud lisaohtu ning rakendada asjakohaseid täiendavaid ohutusmeetmeid. Selleks tuleb ühendust võtta võrguoperaatori ja vastava ametiasutusega. Neid tuleb tööst teavitada ja saada nõusolek meetmetele, mida kavatsetakse kasutatakse. Järgnevad meetmed on vajalikud, kui töödatakse elektripaigaldiste lähedal:

 • ohu kõrvaldamine elekripaigaldise või elektriliini elektrivõrgust väljalülitamise või isoleerimise abil;
 • elektriliini ümbertõstmine enne tööde alustamist, eriti kui see peab pärast ehitustöö lõpetamist jälle töökorras olema;
 • tõkete püstitamine, mis takistavad pääsu elektrivõrku lülitatud paigaldiste juurde;
 • töövahendite ja -menetluste kohandamine olukorraga;
 • metallist tööriistade maandamise võimaluse kaalumine.

Töö elektripaigaldisel

Töö elektripaigaldistel hõlmab kõiki elektripaigaldiste või nende tööseadmete tootmisega, püstitamisega, uuendamisega ja parandamisega seotud tegevusi. Neid töid võivad teha ainult elektrikud või nende järelvalve all töötavad isikud.

Kavandatavatest töödest peab teavitama võrguoperaatorit ja vastavat ametiasutust ning töö tuleb kooskõlastada võrguoperaatoriga. Tööandja peab hindama võimalikke ohte ja kehtestama ohutusmeetmed. Pingestatud osadel võib tööd teha üksnes pärast seda, kui on kontrollitud, et need ei ole voolu all. Selleks tuleb:

 1. Elekter välja lülitada.
 2. Rakendada meetmeid uuesti sisselülitamise vältimiseks.
 3. Kontrollida, et osad ei ole pingestatud.
 4. Maandada ja lühistada.
 5. Lähedal asuvad pingestatud osad katta või varjestada.

Loetletud viie toimingu järjekorda võib muuta või mõne neist hoopis vahele jätta, kui see on põhjendatud (EN 50110-1).

Töö tegemiseks tuleb eelistada isoleeritud tõstukkorve ja – platvorme.

Töö pingestatud osadel

Töö pingestatud osadel on eritöö, mille puhul tööandja peab tagama, et:

 • töötamisel pingestatud osadel kasutatakse üksnes järele proovitud ja ohutuid töömeetodeid;
 • töid teostavad üksnes kvalifitseeritud elektrikud, kes on saanud vastava eriväljaõppe ja oskavad rakendada ohutusmeetmeid;
 • tööprotsessi ja elektripinge jaoks kasutatakse vastavaid vahendeid ja tööriistu;
 • elektriga seotud ohtude eest kaitsmiseks rakendatakse tehnilisi, organisatsioonilisi ja individuaalseid erimeetmeid.
TELLI KÕRGTÖÖDE KOOLITUS MEILT!